رمان شوهر غیرتی من/پارت دوم

شوهر غیرتی من

با صدای شیطونی لب زدم: مطمئنی؟! با دیدن چشمهام که دوباره خمار شده بود و صدای شیطونم چشمهاش گرد شد و با صدای شیرینی گفت: ارباب بخدا دوباره دردم میاد من نمیتونم. با شنیدن حرفش قهقه ی بلندی زدم عجیب این دختر بچه شیرین و دلبر بود با شنیدن صداش و حرف هاش داشت من و به جنون میرسوند فکرش …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت اول

شوهر غیرتی من

_چند سالته؟! با ترس و گریه لب زدم:چهاده. نگاه هیزی بهم انداخت و رو کرد به سمت مامان بابا که ایستاده بودن و خوشحال به ما نگاه می‌کردند گفت: باکره اس ؟! بله آقا! عادت ماهیانه شده؟! بله. با شنیدن حرفاشون از خجالت سرم و پایین انداخته بودم که مرد با صدای بلندی گفت: دخترت رو میخرم ازت اما به …

ادامه مطلب »

رمان گرداب/پارت چهارم

رمان گرداب

شاهین خان همین امروز و فردا زنگ میزد و من باید نوید اینجا موندنم رو بهش میدادم وگرنه یه روز خوش واسم نمی گذاشت.. که اینم با این اخلاق اقا سامیار کار سختی به نظر میومد… از طرفی هم مگه من می تونستم با این پسر که معلوم بود خیلی بی اعصابه تو یه خونه بمونم.. دو بار دیگه اون …

ادامه مطلب »

رمان گرداب/پارت سوم

رمان گرداب

چشمامو محکم بهم فشردم و باز کردم..فک کردم اشتباه میبینم اما نه… یه دختر قد بلند و خیلی لوند با ارایشی غلیظ پشت سامیار وارد خونه شد و درو بست.. نفسم حبس شده بود..خدایا چه عکس العملی باید نشون بدم… فکر کنم سامیار فهمید من چقد مستاصل شدم که با همون اخمای گره خورده، سری تکون داد و گفت: -برو …

ادامه مطلب »

رمان گرداب/پارت دوم

رمان گرداب

اخماش شدیدتر تو هم رفتن و صداش ارومتر و ترسناک تر شد: -کی؟.. از ترس چسبیدم به در ماشین و با هق هق نالیدم: -پسر..پسر عمه ام..پدر و مادرم..فوت کردن..پیش عمه ام زندگی می کردم..امشب هیشکی..خونه نبود..اونم..اونم میخواست..فرار کردم..حاضرم تو..تو خیابون بخوابم..ولی اونجا..برنگردم… گوشه ی لبشو جوید و نگاهشو ازم برداشت و به جلوش خیره شد… ارومتر شده بودم و …

ادامه مطلب »

رمان گرداب/پارت اول

رمان گرداب

کتش رو با به حرکت از تنش کند و روی دسته ی مبل انداخت.. همینطور که دکمه های پیراهن سفید رنگشو باز می کرد اخم هاشو تو هم کشید و نگاهشو دور خونه چرخوند…خبری نبود.. گره ی ابروهاش محکمتر شد و خواست صدا کنه که همون لحظه در اتاقی باز شد و دختری با لباس زیر که فقط یه حریر …

ادامه مطلب »

آقای مهربون خانوم خوش زبون/پارت سوم

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون

نشستمو محکم در و بستم، فک کردم الان فحش ک دار میده ولی بدونه حرف گازشو گرفت و وارد خیابون اصلی شد دنده رو عوض کرد و گفت: _خب..کجا بریم؟ _برو بهت میگم جلو جلو برای خودم راه میرفتم و همه دوربین و گوشیارو دید میزدم، اول تصمیم گرفتم یدونه مثل ماله خودم بخرم ولی، کِرم درونم نذاشت. کرم خوبیه …

ادامه مطلب »

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون/پارت دوم

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون

با صدای زنگ گوشیم ازشون دور شدم و از رستوران بیرون زدم:_مامان. مامان. مامان.تا آبروم نرفته سریع دکمه اتصال و زدم: _جونم مامان؟صدای نگرانش تو گوشم پیچید: _دختر ورپریده، چشم سفید، پدر سـ…..استغفرالله _چی شده:| _چیزی نشده..فقط یه زلزله ۴ ریشتری زمینو لرزونده، ولی دختر من از اونجایی که از سیبزمینی هم بی رگ تره یه زنگ به مادرش نزده …

ادامه مطلب »

رمان آقای مهربون خانم خوش زبون/پارت اول

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون

با چشمای خیس از اشکِ شوق به مرده ارزوهام پشت لامبورگینی سفید نگاه میکردم..همیشه آرزو میکردم که یه همچین آقایی داشته باشم، خدایا شکرت_ با سرعت داشت میومد طرفم…دماغمو کشیدم بالا که از صداش چند تا رهگذر با قیافه جمع شده بهم نگاه کردن…محل ندادم و نگاهمو دوباره دوختم به مرده ارزوهام…این چرا داره میاد تو حلقه من!!…گریه ام بند …

ادامه مطلب »

رمان من عاشق بودم تو چطور؟

رمان من عاشق تو بودم

رمان یک رمان بسیار عالی دانلود فایل با لینک مستقیم…

ادامه مطلب »

مدولباس

مدولباس

بهترین مد لباس ها در سایت رمان تک

ادامه مطلب »