رمان پرنسس شرقی

رمان پرنسس شرقی/پارت آخر

دیگه هیچ راه چاره ای به ذهنم نمیرسید از کاری که میخواستم کنم رضایت کامل داشتم…یا پوریا ویا هیچ کس دیگه…. مثل فنر از جام بلند شدم …به سمت پذیرایی رفتم با این که صبح بود ولی خونه تاریک به نظر میرسید … جلو تر رفتم روی مبل نشسته بود ومشروب میخورد اول صبح هم از این کوفتی ها میخورن …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت سی

با چشمای پر از اشک از جام بلند شدم و با پاهایی که میلرزید به سمت تاجم رفتم وبرداشتمش وتوی اغوشم کشیدم ونشستم و اشک هام دونه دونه روی تاج میافتادن دوری از پوریا واقعا عذاب اور بود… سنگینی لباس عروسی توی تنم حسابی خسته م کرده بود …قلبم تیر میکشید … کاری جز انتظار نداشتم … باید هرطور شده …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو نه

با یه تنه بهش میخواستم از کنارش رد بشم که بازومو محکم گرفت و غرید -فکر فرار رو از اون مغز فندقیت بیرون بنداز هیچ جوره نمیتونی از دستم ازاد بشی پرنسسسس! دندونامو محکم بهم فشار دادم وبا حرص بازومو از دستش بیرون کشیدمو وبه سمت پله ها راه افتادم پله ی اولو که برداشتم صداش از پشت سرم بلند …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو هشت

دامن پفی و بزرگمو توی دستم گرفتم که بلند بشم که نگام به مچ پاهام افتاد که باند پیچی شده بود یادم افتاد که لحظه ی اخر پاهام پیچ خورد یه دستمو روی دیوار انداختمو وبه زور خودمو بالا کشیدم …وقتی پامو روی زمین گذاشتم تازه دردش پیچید در اون حد نبود ولی باز کمی درد داشتم با چشمام نگاه …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو هفت

تقریبا نیمه های شب بود که تن خسته مو به اتاق رسوندمو روی تخت افتادم باید صبح زود بلند میشدم واسه ارایشگاه … یه نگاه به ساعت روی دیوار انداختم وپوف بلندی کشیدم ….کلا دو ساعت وقت داشتم که بخوابم همون جوری روی تخت افتادموخوابم برد … صبح با صدای جیغ جیغ دیانا وبالا وپایین شدن تخت از خواب پریدم …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو شش

اماده شدن و رسیدن به کارهای عقد وعروسی و خرید واین چیزا حسابی وقتمو پر کرده بود کارهای شرکت هم از یک طرف دیگه کلا حتی وقت سر خاروندنم نداشتم …بودن جیک تو شرکت یه نعمتی بود واسه خودش خیلی از کارهای رو بیچاره بی چون وچرا انجام میداد توی این گیر وداد هم از یه طرف بحث خواستگاری از …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو پنج

شب رو زیر اسمون پراز ستاره خوابیدیم نزدیک های صبح با سر وصداهایی از خواب بیدار شدم تازه منظره جلوه ی خودشو نشون میداد تو تاریکی شب قشنگ معلوم نبود سرمو به اطراف چرخوندم تاپوریا رو پیدا کنم ولی ندیدمش کفشامو پوشیدم وراه افتادم چشمام به گل های سفید افتاد لحظه ای بهشون خیره شدم ویهو دستی منو از زمین …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو چهار

کلافه پوفی کشید و منو روی زمین گذاشت که چشمم به یه کلبه ی قدیمی و چوبی افتاد با تعجب به طرفش چرخیدم ولب زدم -عه این جا کجاست ؟! دستمو گرفت وهمین طور که دنبال خودش میکشید لب زد -بیا جوجه بیا سورپرایزه خودت میفهمی! از گفتن کلمه ی سورپرایز لبخند پت وپهنی زدمو دنبالش به پشت کلبه رفتیم …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو سه

همه ی مهمونا به یکباره از جاشون بلند شدن و کم کم پچ پچ ها هم شروع شد طرح لبخند روی لبهام نشست دوباره صدای بمش با تحکیم بلند شد -نه !! من این هرزه و کلاهبردارو به عنوان زنم قبول نمیکنم صدای بلند دست هاش که بهم میکوبید در باغ تنین انداز شد و گفت خب دیگه نمایش تمومه …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو دو

به در تکیه زدم و با پوزخندی روی لبم گفتم -اگه اومدی بگی تو باید قوی باشی و خودتو ضعیف نشون نده و ازاین اراجیفا بهتره خودتو خسته نکنی و بزار و برو -اما من به زورم که شده میبرمت! -که چی یاسین ؟! هاان بابا دست از سرمون بردارین تو رو خدا! دیگه حال و حوصله ی هیچکسی رو …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیستو یک

با صدایی که به زور شنیده میشد لب زدم -اما .. بابا -اینقدر بابا بابا نکن اون پسره ی جوالق قدرتو نمیدونه -از کجا میدونید؟! -از همونجایی که جلوی چشمای تو رفت اون زنیکه رو صیغه کرد و بعدش شنیدم بچه هم داره اون یه بی غیرته پَسته وگرنه یه ادم عاشق هیچ وقت جا نمیزنه -پس چرا شما جا …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت بیست

گرم خنده بودیم که در با ضرب به دیوار کوبیده شد وبابا توی چهارچوب در قرار گرفت با چشمای عصبیش بهم خیره شده بود که حناجون با کنار زدن بابا خودشو توی اتاق انداخت و درحالی که عزیزم عزیزم میکرد خودشو بهم رسوند کنارم نشست ودستشو روی گونم گذاشت اخ که چقدر دلم میخواست مامانم پیشم باشه حناجون با به …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت نوزده

دنیا دور سرم میچرخید حالم دست خودم نبود صدای زنگ گوشی روی اعصابم بود اصلا نفهمیدم کی اشکام روی صورتم ریختن ،این اشک ها تاوان ساده لوحی خودم بود منی که فکر میکردم پوریا هنوز دوستم داره چقدر احمق بودم وقتی امید به برگشتنش داشتم نگو با اون دختره رابطه داشته والان بچه داره بچه ای که مادرش من نبودم …

ادامه مطلب »

رمان پرنسس شرقی/پارت هجده

تا وارد خونه شدم همه به طرفم چرخیدن و هم زمان شروع به خندیدن کردن یا خدا اینا دیگه چشونه ارش و ارین به سرعت به طرفم دوییدن و درحالی که دستامو گرفته بودن با صدای بلند میگفتن -ابجی عروس میخوای شی اخ جون ابجی عروس ، ابجی عروس با چشمای گرد شده بهشون خیره شدم و به سمت بابا …

ادامه مطلب »