رمان شوهر غیرتی من

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو چهلو سه

_ مامان ستاره به سمتم برگشت و گفت : _ جان _ میشه صحبت کنیم ؟! _ البته اومد پیشم نشست که خیره بهش شدم و با صدایی گرفته شده گفتم : _ یه اتفاق هایی واسم افتاده که باعث شده ناراحت بشم اما میدونم شما همیشه پشت من هستید لبخندی زد _ مطمئن باش تو خیلی واسم با ارزش …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو چهلودو

به سمت‌ امیرعباس رفتم محکم بغلش کردم که تکونی خورد مشخص بود حسابی متعجب شده لبخندی روی لبم نشست و گفتم : _ حالت خوبه ؟ با شنیدن این حرف من سری به نشونه ی مثبت تکون داد که یعنی آره حالش خوبه چی میتونست بیشتر از این باعث خوشحالی من بشه _ لاله _ جان _ چشمهات حسابی قرمز …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صد و چهلو یک

بعد رفتن شیرین خیره به فریبا شدم و گفتم : _ خیلی خوب دهنش رو بستی آفرین به تو فکر کردم ساکت میشی این جونور هر چی دلش خواست بگه خانوم بزرگ به من تشر زد : _ لاله _ خوب چیه خانوم بزرگ دروغ که نمیگم شیرین یه جونور هستش تو این عمارت سرش رو با تاسف تکون داد …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو چهل

_ خوبم امیرعباس نگران نباش از این دردا پیش میاد وقتی عصبانی میشم یا حرص میخورم با چشمهای ریز شده داشت به من نگاه میکرد : _ مهسا اذیتت کرده بود ؟ _ مهم نیستش کی من رو اذیت کرده خواهش میکنم آروم باش !. سری تکون داد که باعث شد حسابی اعصابم خورد بشه اما داشتم تحمل میکردم چون …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو سیو نه

_ امیرعباس _ جان _ شیرین رو بفرست بره هر چ زودتر هر کاری داری رو درستش کن ، خیلی سخته بخوام بچم پیش کسی باشه که هیچ اعتمادی بهش ندارم و میدونم هر لحظه ممکن هستش خطایی ازش سر بزنه نفسش رو لرزون بیرون فرستاد و گفت : _ مطمئن باش جسارتش رو نداره گوشه ی لبم کج شد …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/صدو سیو هشت

_ چی شاید ؟ _ ناز نازی شدی دیگه وگرنه قبلا اینطوری نبودی که خیلی هم قوی بودی . لبخندی روی لبش نشست و گفت ؛ _ قبلا تو خیلی همش گریه میکردی !. _ درسته قبلا زیادی گریه میکردم ولی حالا عاقل شده بودم قصد نداشتم به هیچ عنوان حتی شده واسه یه ثانیه گریه کنم میخواستم خوشبخت و …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صد و سیوهفت

حسابی واسه ی نگار ناراحت شده بودم اما میدونستم خودش باید واقعیت رو از زبون سامیار بشنوه بنظرم سامیار عاشقش بود ، شاید یه دوره ای مهسا رو دوستش داشته اما الان اصلا همچین چیزی نبود _ لاله به سمتش برگشتم و با صدایی که بشدت گرفته شده بود گفتم : _ جان _ میشه یه سئوال بپرسم ؟ _ …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو سیو شش

حسابی ناراحت شده بودم که به سمتم اومد خیره بهم شد و گفت : _ چت شده چرا انقدر گرفته هستی ؟ نفس عمیقی کشیدم و با صدایی گرفته شده گفتم : _ چیزی نیست اما قلبم حسابی گرفته و این دست خودم نیستش _ پاشو بریم اتاقمون حسابی رنگ پریده هستش دستم رو تو دستش گرفت و به کمکش …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو سیو پنج

_ حرومزاده فکر کرده چون زن کاری باهاش ندارم یه کاری میکنم از به دنیا اومدنش پشیمون بشه . با شنیدن صدای عصبی ارباب زاده که داشت به نغمه فحش میداد ترسیده یه گوشه ایستاده بودم و سرم رو پایین انداخته بودم میترسیدم حرفی بزنم و ارباب زاده دق و دلیش رو سر من خالی کنه ، صدای مامان نازگل …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو سیو چهار

بعدش با عصبانیت گذاشت رفت ، امیرعباس به سمت شیرین رفت و سرش داد کشید : _ انقدر پست و منفور هستی ک حتی پدرت هم دوستت نداره . نگاهم به شیرین افتاد چشمهاش از شدت اشکی توش جمع شده بود داشت برق میزد دلم واسش میسوخت خیلی زیاد بدجنس بود هیچکس چشم دیدنش رو نداشت اما ببین به چ …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صد و سیوسه

_ اما قرار بود طلاقش بده سرش رو با تاسف تکون داد : _ طلاق بده اما زنش هست شاید یه اتفاقی پیش اومده ک مجبور شده ساکت شده داشتم بهش نگاه میکردم میدونستم ارباب زاده بیخود فقط داره ازش دفاع میکنه و این قضیه باعث میشد بیشتر عصبی بشم که اصلا دست خودم نبود کاش میتونستم فراموشش کنم البته …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو سیو دو

  _ من میخوام برم پیش خانواده ام باشم تا بچم بدنیا بیاد عمارت پر از استرس هست و هیجان مخصوصا هیجان خیانت دوست ندارم واسه ی بچم اتفاقی پیش بیاد کلافه چنگی تو موهاش زد در حالی که خیره به چشمهای من شده بود گفت : _ داری بزرگش میکنی لاله خودت هم این قضیه رو خیلی خوب میدونی …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صدو سیو یک

با شنیدن این حرف من دود داشت از سرش بلند میشد اما به سختی خودش رو کنترل کرده بود ولی حقش بود حق نداشت با من اینطوری صحبت کنه ، صدای سرد خانوم بزرگ بلند شد : _ دوست داری بچه بزرگ کنی بهتره بری یه بچه از پرورشگاه بیاری بزرگش کنی نفسش رو پر حرص بیرون فرستاد واقعا نمیدونست …

ادامه مطلب »

رمان شوهر غیرتی من/پارت صد و سی

نمیدونستم چرا اما شک داشتم نسبت به این قضیه اصلا نمیتونستم باور کنم چون بنظرم سامیار هیچ نکته ی مثبتی نداشت که رفتارش بخواد خوب باشه واقعا حسابی داشتم به خودم فشار میاوردم و گیج شده بودم ولی خوب نمیدونستم چی باید بگم !. صدام زد ؛ _ لاله به سمتش برگشتم خیره بهش شدم و گفتم : _ جان …

ادامه مطلب »