رمان خان زاده

رمان خان زاده/پارت بیستو شش

دستم روی شکمم گذاشتم و آهسته سومین بچه مون رو نوازش کردم و گفتم دعا کن دعا کن برادرت سالم به دنیا تنها خواستم همین بود گوشیش رو با خودش نبرده بود برای همین نمی تونستم باهاش تماس بگیرم به راحیل زنگ زدم و جریان گفتم بهش خبر دادم که اینجا میمونم و منتظر اهورا هستم از راحیل خواستم تا …

ادامه مطلب »

رمان خان زاده/پارت بیستو پنج

با شنیدن این خبر مینا کمی گرفته شد اما به سمتم اومد و منو بغل کرد و گفت _خوشحالم که بهترین تصمیم گرفتی با اینکه میدونم با رفتن تو باز برمیگردم به اون تنهایی سابق و این خونه خیلی دلگیر میشه … دستشو گرفتم و کنار خودم نشوندمش عزیزم نمیرم که برای همیشه بهت سر میزنم تو میای تهران پیش …

ادامه مطلب »

رمان خان زاده/پارت بیستو چهار

اما وقتی از حالمو مشکلاتی که دارم بهش گفتم نا امیدانه گفت یه آزمایش برات مینویسم حالا ببینیم چی میشه اما من خوب میدونستم هیچ وقت نمیتونم حامله بشم برای همین بیخیال گرفتن جواب ازمایش شده بودم و قرار بود امروز برم سراغش… اما استرس بیماری لاعلاج گرفته بودم که نکنه سرطان داشته باشم نکنه یه بیماری ناجوری داشته باشمو …

ادامه مطلب »

رمان خان زاده/فصل دو پارت بیستو سه

حال و روزم به حدی خراب بود که نمی دونستم باید چیکار کنم خودمو زندگیمو انگار که گم کرده بودم. تنها دلخوشیم به ماشینی بود که آیلین با خودش برده بود من می تونستم باهاش بفهمم کجاها رفتن و الان کجاست. باید به پلیس خبر میدادم چقدر دردناک بود اما مجبور بودم برمو گزارش کنم دخترم و همسرم گم شدن …

ادامه مطلب »

رمان خانزاده/فصل دو پارت بیستو دو

از وقتی که از شیراز راه افتاده بودیم من گوشیم خاموش کرده بودم نمیخواستم اهورا اگر زنگ بزنه جوابشو بدم من برای همیشه اهورا کنار گذاشته بودم می خواستم دیگه کتاب این مرد و برای خودم ببندم و بیخیالش بشم میدونستم این آدم هرگز هرگز نمی تونه دست از خیانتاش برداره این برای این بود که اون عاشق من نبود. …

ادامه مطلب »

رمان خانزاده/فصل دو پارت بیستو یک

به هر سختی بود همراه شاهین به خونه برگشتم دیگه خبری از اون دختر امیدوار و خوشحالی که چند ساعت پیش به راحیل زنگ زده بود نبود تمام وجودم و درد و غم و ناراحتی گرفته بود میدونستم کیمیا بدون دلیل این کارو نمی کنه و من واقعاً خسته بودم از این بازی هایی که راه مینداخت راحیل با دیدنم …

ادامه مطلب »

رمان خانزاده/فصل دو پارت بیست

  اما شاهین برعکس من که عصبانی داد میزدم خیلی ریلکس به سمت اتاقی که بهش داده بودیم رفت و گفت _ فکر اینکه من از اینجا برم از سرت بیرون کن من یه زن و بچش رو توی شهر غریب تنها نمیزارم پس الکی حرص نخور اینم بدون من هر حرفی که میزنم حتماً براش دلیل و مدرکی دارم …

ادامه مطلب »

رمان خانزاده/فصل دو پارت نوزده

  به خونه که برگشتیم هوا کم کم داشت تاریک میشد . ایلین حالش بهتر بود و من نگرانیم کمی آروم شده بود‌. با ورود مون به خونه با مونس که تنها جلوی تلویزیون نشسته بود رو به رو شدیم ازش پرسیدم کیمیا کجاست؟ و اون شونه ای بالا انداخت و گفت نمیوونم یکم پیش رفت بیرون! یعنی الان کجا …

ادامه مطلب »

رمان خان زاده/فصل دو پارت هجده

  بیخیال موهای دخترم رو بوسیدم دختر من مونسه من برای من کافی بود و نیازی به پسر نداشتم اما خانواده ای که نمیدونم این همه حرف و حدیث از کجا در می آوردند مجبورمون کرده بودند تا تن به این کار بدیم و بخوایم اینطور اذیت بشیم و عذاب بکشیم. آیلین کمی از من فاصله گرفت و گفت من …

ادامه مطلب »

رمان خان زاده/فصل دو پارت هفده

  دستی به موهام که روی صورتم ریخته بود کشیدم و پشت گوشم فرستادم و گفتم من نیازی ندارم که به خودم برسم گاهی فقط برای تنوع این کارو میکنم آرایش کردن این طوری تغییر کردن برای کسایی که اعتماد به نفس ندارن و صورت شون ایرادی داره خوبه تا خودشونو بهتر کنن. من خداروشکر نیازی ندارم و فقط برای …

ادامه مطلب »

رمان خانزاده/فصل دو پارت شانزده

  یه لیوان بزرگ شربت بجلوی روم گذاشت و گفت _ از این بخوری حالت جا میاد بعد از ظهر من و مونس انقدر گرممون بود و بیحال بودیم کیمیا این ودرست کرد داد ما خوردیم حالمون جااومد … برات خوبه مخالفتی نکردم وهمه شو سرکشیدم حق داشتن خیلی خنک و خوشمزه بود. بعد شروع کردم به خوردن شام روی …

ادامه مطلب »

رمان خان زاده/فصل دو پارت پانزده

  اهورا سرش توی گوشیش بود و داشت یه چیزایی رو چک می کرد شروع کردم به عوض کردن لباس و لباس خابمو پوشیدم… نگاهش را از گوشی گرفت و بهم ریخت و گفت‌ _ دخترکه من کرم داره؟ نکنه هوس شوهر توکردی! سریع لباسامو عوض کردم و گفتم نه بخدا من غلط بکنم هوس کنم بیخیال شو اهورا می …

ادامه مطلب »

رمان خان زاده/فصل دو پارت چهارده

  _دوباره لباساتو سرجاشون گذاشتم میتونی بری تو اتاقت اما کیمیا نگاهی به سر تا پای ما انداخت خودشو نزدیکه ما کرد و گفت _ خوب به این عشق عاشقیتون برسین یه چیزی داره بهم میگه که عمر زیادی از این عاشقی تون نمونده… تا خواستم جوابشو بدم از کنارم گذشت و باخنده به اتاقش رفت خون خونمو می خورد …

ادامه مطلب »

رمان خان زاده/فصل دو پارت سیزده

  درست یادمه اولین رابطم با کیمیا چه روزی بود و چه اتفاقی افتاد کیمیا یه دختره ۲۰ ساله بود که حتی از اسم رابطه می ترسید اما من به قدری عاشقش بودم که نمی تونستم ازش بگذرم فکر می کردم اگه جسمش مال خودم کنم دیگه همه چیز تموم میشه و سندش به نام من میخوره وقتی اونو توی …

ادامه مطلب »